Privacyverklaring

 

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Esther Speet en de daaraan de gelieerde entiteit met handelsnaam Esther Hadassa persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Esther Hadassa met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, potentiele klanten en andere personen die de website bezoeken of contact met Esther Hadassa hebben.

Bescherming van persoonsgegevens
Esther Hadassa is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. Het privacy beleid van Esther Hadassa wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

Welke persoonsgegevens Esther Hadassa verwerkt
Esther Hadassa verwerkt over het algemeen de volgende persoonsgegevens:
– Basisinformatie (zoals naam, geslacht, organisatienaam of functie)
– Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt
– Gegevens die relevant zijn voor uw dossier
– Contactgegevens opdrachtgever
– Gegevens nodig voor facturering en het verwerken van betalingen voor de diensten die Esther Hadassa verricht. Naast de contactgegevens gaat het om het betreffende bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
– Gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van wet- en regelgeving

Met welke doelen de persoonsgegevens worden verwerkt
Esther Hadassa verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Aanvragen van informatie
– Het onderhouden van contact
– Het uitvoeren van diensten
– Facturering en het innen van gelden
– Verrichten van administratieve handelingen
– Versturen van een evaluatieformulier (bv. voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek ter optimalisering van de dienstverlening)
– Verzenden van algemene informatie en nieuwsbrieven (naar (potentiele) opdrachtgevers)
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@estherhadassa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Esther Hadassa gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet is genoemd. Op de volgende gronden worden uw persoonsgegevens verwerkt:
– Voor de uitvoering van een overeenkomst
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
– De verbetering van haar diensten
– Beveiliging en beheer van haar systemen
– Vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

Met wie de gegevens worden gedeeld
Indien u als klant bent doorverwezen door bijvoorbeeld uw werkgever/bedrijfsarts worden er conform afspraak rapportages opgesteld. De rapportages worden enkel naar de opdrachtgever verstuurd indien u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Esther Hadassa deelt nooit zonder uw goedkeuring vertrouwelijke gegevens met derden. Conform de wet- en regelgeving in de zorg heeft u als klant blokkeringsrecht. Tot slot verstrekken wij uw gegevens verder zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd
Om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Enkel geautoriseerde mensen zoals van een ICT-bedrijf kan zicht hebben op uw gegevens. En mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Met hen is een privacyverklaring overeengekomen.
Esther Hadassa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@estherhadassa.nl

Wat uw rechten zijn betreffende onze verwerking van persoonsgegevens
– Recht op informatie: u heeft het recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Hier wordt aan voldaan door u te informeren via deze privacyverklaring.
– Recht op inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de over u verwerkte persoonsgegevens.
– Recht op correctie of wissen: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw gegevens te wissen indien Esther Hadassa deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.
– Recht op beperking en bezwaar: U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Esther Hadassa te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Esther Hadassa uw verzoek honoreren. Esther Hadassa zal haar besluit aan u melden.
– Recht op overdracht (data-protabiliteit): u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens door Esther Hadassa over te laten dragen aan een andere organisatie. Voor meer informatie over deze rechten en wanner u die kunt uitoefenen; zie artikelen 15 en 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
Esther Hadassa bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet. Esther Hadassa bewaart haar administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Esther Hadassa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Esther Hadassa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen Privacyverklaring
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of een verzoek of een klacht wilt indienen kunt u contact met Esther Hadassa:

www.estherhadassa.nl
contact@estherhadassa.nl
Walmolenstraat 44
1333CC  Almere
0628155112